วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย สำหรับโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑๐ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง รื้อถอน) โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนมดแดง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง