วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์รุ่น HP LaserJet ๑๐๒๒ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อธงชาติไทย และ ธงตราสัญลักษณ์ พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. (สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง