วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
จ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๒ ลูก (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๔๙๕ สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง