วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
ซื้อกระสอบใส่ทราย ขนาด ๑๘ นิ้ว x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๒๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อทรายถม จำนวน ๑๔๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อทรายถม จำนวน ๗๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อทรายถม จำนวน ๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อกระสอบใส่ทราย ขนาด ๑๖ นิ้ว x ๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - วังพลับใต้ จากบริเวณที่ดินนายธงชัย พุ่มดารา ถึงบริเวณที่ดินนางอุบล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อทรายถม จำนวน ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อทรายถม จำนวน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง