วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมการทำขนมไทย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ ๒๒๔ สุพรรณบุรี (พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสาวสุชิน วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานางรำพึง จำปาเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิชาญ บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานางพะนอ สอดศรี หมู่ที่ ๕ ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล.เดิม บริเวณสวนมะม่วงนายสวรรค์ เทพทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ ๑ ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล.เดิม บริเวณสวนมะม่วงนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง