วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน ๑๗ เส้นทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๑๔๙๕ สุพรรณบุรี พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๖๐๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตตำบลมดแดง จำนวน ๓,๘๖๔ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง