วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (กิจการประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง