วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๕๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมดแดง จำนวน ๕,๒๙๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๑๘ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (เก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๔๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก สีน้ำเงิน จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง