วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงรวมพลังลดโลกร้อน ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างลงหินคลุกจากเขตติดต่อตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๕ (คันบึงวังพลับฝั่งตะวันออก) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก ๖๗๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยการออมในครอบครัว ขนาด ๑.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๗๔๗ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อกระถางซีเมนต์ ทรงกลม จำนวน ๑๔๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Canon Pixma IX๖๗๗๐ PGI -๗๕๐ PGBK (สีดำ) จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง