โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗