องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

สำนักงานปลัด

 


- ว่าง -
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น นางสาวอัญชลี เมฆเคลื่อน
 นางสาวสมาพร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
นายชัชชวาล บุญญสิทธิ์
นายภูริทัต มณีรัตน์
นางสาวสุกัญญา รักน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

 นายสมบัติ ศรีสว่าง
นายศิริพล สงวนตัด
นายอรุณ โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 
นายโกวิทย์ เกิดโพธิ์ นางน้ำทิพย์ แช่มช้อย
นางสาวฐิติกานต์ ศรีวิเชียร
คนงาน
 นักการภารโรง คนสวน