องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

สำนักงานปลัด

 
 นางสุชาดา พลอยสุกใส
 หัวหน้าสำนักปลัด

 นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น นางสาวอัญชลี เมฆเคลื่อน
 นางสาวสมาพร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายแผนชำนาญกา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
-ว่าง- นายภูริทัต มณีรัตน์
นางสาวสุกัญญา รักน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

 นายสมบัติ ศรีสว่าง
นายชัยวัฒน์ แดงรักษ์
นายอรุณ โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
นายโกวิทย์ เกิดโพธิ์
 นางวันดี จันทร์เพ็ญ
 นางสาวฐิติกานต์ ศรีวิเชียร
คนงานทั่วไป
 แม่บ้าน คนสวน