องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 345 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 7
  7 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยหน่วยงานราชการเคลื่อนที่ ของทางการเมียนมา 16
  3 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 ด้านปศุสัตว์ 15
  28 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 19
  28 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18
  27 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 21
  26 ต.ค. 2565    ประกาศอำเภอศรีประจันต์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ (แบบ กษ.01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 15
  20 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 15
  19 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 19
  12 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 22
  12 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 21
  12 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 21
  6 ต.ค. 2565    ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 34
  29 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566) 31
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566 47
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 49
  16 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 38
  15 ก.ย. 2565    กำหนดแผนการออกหน่วยบริการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 36
  7 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 38
  6 ก.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]