องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565
  24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 22 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสื่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
7 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง การออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) โดยหน่วยงานราชการเคลื่อนที่ ของทางการเมียนมา
3 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2565 ด้านปศุสัตว์
28 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 25...
28 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
29 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
24 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ
14 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาสผู้ชนะก...
4 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 จำนวน 1 คัน โดยว...
1 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
20 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
7 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม
 

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557