องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 30 พ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
15 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ีดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์ก...
15 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กา...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริห...
30 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนใ...
26 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งไฟฟ้า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหา...
25 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน พร...
23 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
22 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ
18 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแ...
 
ตามรอยพระราชา
ครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557