องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางสาวช่อผกา แดงรักษ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
 - ว่าง -
นางสาวาช่อผกา แดงรักษ์
นางสาวเมธณี เอี่ยมภักดี
นักสันทนาการ ปก./ชก.
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางวิภา  บุญเลิศ
 นางสุรีรัตน์  วงษ์สวัสดิ์
นางสาวเนตรดาว  ศรีศักดา
ครู คศ.2
 ครู คศ.1 ครู คศ.2
     
นางสาวอรุณศรี กสิกิจพาณิชย์
นางสาวชลลดา แดงรักษ์
นางสาวสุพิชฌาย์ พลเสน
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก แม่บ้าน