องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
 นางชมพูนุท สอดศรี
 นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม