องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
- ว่าง -
 นางชมพูนุท สอดศรี
 - ว่าง -
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 นางสาวช่อผกา แดงรักษ์
นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม