องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวส่องศรี กสิกิจพาณิชย์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นางสุชาดา พลอยสุกใส
 นางชมพูนุท สอดศรี
 นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง

   
 นางสาวทิพย์วนารี  บุญเกิด
นางสาวศศิประภา เครือหอม
 
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม