องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
นายนาวี บัวคลี่

นางกาญจนา ศรีดอกไม้
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นายกิตติวัฒน์  แดงรักษ์
นายบุญธรรม มาลัย 
 นายไพฑูรย์ ศรีผาสุก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ