องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

            นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  อันเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์  วิธีการบริหาร  วิธีการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  ใช้เป็นกรอบนโยบายจัดทำแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา  ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  ดังนี้
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  ดังนี้ สร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้สัญจร ไปมาได้ตลอดทั้งปี  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหน่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจัดให้มีการขุดลอก คู คลอง ที่ตื้นเขินพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่  ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.  ด้านเศรษฐกิจ
       องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  จะส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้  ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับชุมชน   โดยมีแนวทางดังนี้
2.1  ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.2  ส่งเสริมให้ประชาชน  ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
2.3จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรี  และประชาชนทั่วไป
2.4  ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต  และพัฒนาสินค้าทางด้านการเกษตร
ให้มีคุณภาพดี  ตรงตามมาตรฐาน  เช่น  การจัดหาเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร
3.  ด้านสังคม
    องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ตำบลมดแดงเป็นชุมชน     ที่ปลอดภัย  น่าอยู่  และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนมุ่งเน้นให้ห่างไกลยาเสพติด  สร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังนี้3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.2  ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
3.3  ส่งเสริมให้มีการฝึกเพิ่มเติม  และทบทวนของเจ้าหน้าที่  อปพร.  และตำรวจชุมชน 
เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในตำบล3.4  สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รวมถึงกิจกรรมบำบัดผู้ติดยาเสพติดด้วย
4.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทำให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทาง  ดังนี้
4.1  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง  และให้การร่วมมือเป็นอย่างดี
   กับหน่วยงานอื่นในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เช่น  สปสช.
4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด  และโรคติดต่อต่าง ๆ  รวมถึงรณรงค์
ให้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4.3  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์แม่น้ำ  คู  คลอง
5.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา
      องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา  สร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในตำบล  พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น   และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทางดังนี้
5.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน  ทัดเทียมกับของเอกชน

5.2  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง  และทั่วถึงทั้งตำบล

5.3  ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  ที่โดดเด่นของตำบลให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคล
ทั่วไป
5.4  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

6.  ด้านการเมืองการบริหาร         องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังนี้
6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ  ด้าน
6.2  มีการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนน
ตำบลมดแดง
6.3  ปรับเปลี่ยนกระบวนหรือวิธีการทำงาน  โดยนำแนวทางการบริหารงานแบบ 
เสร็จสิ้น    จุดเดียว  (One Stop Service)  มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
6.4  สร้างระบบการบริหารงานบุคคล  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน

6.5  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารท้องถิ่น  พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน