องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 155
  12 ก.พ. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมรำคาญ พ.ศ. 2563 124
  28 มิ.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 168
  2 พ.ค. 2561    ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 130
  20 ต.ค. 2560    พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 125
  20 ส.ค. 2560    พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 156
  19 ก.ค. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 126
  14 มิ.ย. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 128
  29 พ.ค. 2560    ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 127
  12 ก.พ. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 123
  12 ก.พ. 2560    พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 122
  6 ม.ค. 2560    พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 130
  4 ส.ค. 2557    ข้อบัญญัติประปา 135