องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  28 มิ.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 74
  20 ต.ค. 2560    พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 125
  20 ส.ค. 2560    พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 131
  19 ก.ค. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 121
  14 มิ.ย. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 124
  29 พ.ค. 2560    ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 142
  12 ก.พ. 2560    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 124
  12 ก.พ. 2560    พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 117
  6 ม.ค. 2560    พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 116
  4 ส.ค. 2557    ข้อบัญญัติประปา 127