องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวนมะม่วงนายสวรรค์ เทพทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายวิชาญ บุตรศรีขาว ถึงทางแยกบริเวณที่นานางพะนอ สอดศรี หมู่ที่ 5 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณที่นานายอำนาจ หรุ่มเรืองวงษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสาวสุชิน วรรธนบูรณ์ ถึงบริเวณที่นานางรำพึง จำปาเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250.000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายจำเนียร หนูทอง ถึงบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวนมะม่วงนายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายสุรศักดิ์ ทวีผล ถึงบริเวณที่นานายมานะ รักอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

     เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :