องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายวินัย โพธิสุทธิ์


ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  086-084-3832
  อีเมล์ + saraban@moddang.go.th  ชื่อ +
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  092-444-6923
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นายศักร์สฤษฏิ์ แสงฤทธิ์
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th
  ชื่อ +
 นางชมพูนุท สอดศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th

  ชื่อ +  นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
  ตำแหน่ง +
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th

  ชื่อ +  นางสาวช่อผกา แดงรักษ์
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th

  ชื่อ +  นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  035-435093-4
  อีเมล์ + admin@moddang.go.th


saraban@moddang.go.th