องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 511 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศ เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ธ.ค. 2566 ]2
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยสากล "โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567" [ 30 พ.ย. 2566 ]1
6 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ย. 2566 ]1
7 การรักษาความสะอาดในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]6
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]7
9 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]6
10 ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2566 ]14
11 ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]24
12 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]20
13 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]18
14 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2566 ]26
15 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่องค์กรบริหารส่วนตำบลมดแดง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 17 ต.ค. 2566 ]24
16 ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]7
17 ประกาศ เรื่อง มลพิษทางน้ำ [ 11 ต.ค. 2566 ]29
18 ประกาศ เรื่อง มลพิษทางน้ำ หรือ น้ำเสีย [ 11 ต.ค. 2566 ]29
19 รายงานผลรายรับ-รายจ่ายของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง [ 9 ต.ค. 2566 ]35
20 ประกาศ เรื่อง การรับมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา [ 6 ต.ค. 2566 ]36
21 การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM [ 3 ต.ค. 2566 ]3
22 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ต.ค. 2566 ]25
24 ประกาศ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วรตำบลมดแดง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานตามภารกิจ [ 26 ก.ย. 2566 ]44
26 ประชาสัมพันธ์ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติตาม "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ [ 4 ก.ย. 2566 ]47
27 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]12
28 ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรกและเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้งดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ลดความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรเสียหายจากการขาดแคลนน้ำ [ 28 ส.ค. 2566 ]60
29 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ส.ค. 2566 ]481
30 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำตำบลมดแดง [ 24 ส.ค. 2566 ]40
31 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพัมธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]44
32 ประกาศ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]12
33 กิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]40
34 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2566 ]51
35 ประกาศ รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.มดแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]34
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามรักษาการณ์และการให้บริการประชาชน นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]12
37 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง [ 29 มิ.ย. 2566 ]51
38 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มิ.ย. 2566 ]57
39 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอห่งชาติ [ 21 มิ.ย. 2566 ]47
40 แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 มิ.ย. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13