องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลมดแดง

        ตำบลมดแดงมีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี เล่ากันว่า เมื่อสมัยก่อนเรียกว่า บ้านตาลเสี้ยน ตั้งรวมอยู่กับตำบลวังยาง และมีต้นตาลเสี้ยนซึ่งมีมดแดงมาก มีแม่น้ำไหลผ่าน หลังจากนั้นจึงมีการก่อตั้งเป็นตำบล จึงได้ชื่อว่า ตำบลมดแดง ตำบลมดแดง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ไปทางทิศใต้ประมาณ  7  กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ดินมีคุณภาพดี มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1,000 กว่าไร่ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญคือ บึงวังพลับ

อาณาเขตติดต่อ

   ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์

   ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

   ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ำท่าจีน อำเภอศรีประจันต์

   ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางงาม  อำเภอศรีประจันต์

จำนวนประชากรในเขตตำบลมดแดง  มีประชากร จำนวน 5,414 คน

   เป็นชาย 2,584 คน

   เป็นหญิง 2,830 คน

   มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 273.84 คน/ตารางกิโลเมตร