องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.


นายอำนาจ  แก้วประหลาด
ประธานสภา อบต.


นายสมพงษ์  ยอดศรี นางสาวส่องศรี  กสิกิจพาณิชย์
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.

นายบรรจง  นวมทอง
นายประสิทธิ์  ศรีมะปรางค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายรณชัย  แก้วเจริญ
นายสุรินทร์  พิกุลขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
นางสาวชัชชญา  สมใจเพ็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7