องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สำนักงานปลัด

 


นางสาวสุกัญญา รักน้อย
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

นางสาวรุ่ง  เนตรอนงค์
นางสาวทิพวรรณ  วงษ์จันทร์
 นางสาวสมาพร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 

นายชัชชวาล บุญญสิทธิ์
-ว่าง-

นางสาวสุกัญญา รักน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

 นายสมบัติ ศรีสว่าง
นายศิริพล สงวนตัด
นายอรุณ โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 
นายโกวิทย์ เกิดโพธิ์ นางน้ำทิพย์ แช่มช้อย
นางสาวฐิติกานต์ ศรีวิเชียร
คนงาน
 นักการภารโรง คนสวน
    
 นายมณฑล  สุนทรวิภาต
นายชัชชสิทธิ  วงษ์มาดิษฐ์
 
คนงาน
 คนงาน