องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

สำนักงานปลัด

 


นายศักร์สฤษฎิ์  แสงฤทธิ์
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวรุ่ง  เนตรอนงค์
นางสาวทิพวรรณ  วงษ์จันทร์
 นางสาวสมาพร คงสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
นายชัชชวาล บุญญสิทธิ์
นายภูริทัต มณีรัตน์
นางสาวสุกัญญา รักน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   

 นายสมบัติ ศรีสว่าง
นายศิริพล สงวนตัด
นายอรุณ โพธิ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
   
 
นายโกวิทย์ เกิดโพธิ์ นางน้ำทิพย์ แช่มช้อย
นางสาวฐิติกานต์ ศรีวิเชียร
คนงาน
 นักการภารโรง คนสวน
    
 นายมณฑล  สุนทรวิภาต
นายศรัณย์  อ่อนสมกิจ
 
คนงาน
 คนงาน