องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
     
 
 นางสาววาสนา วรรธนบูรณ์  
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
   
-ว่าง-
 นายหิรัญ อยู่คง
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/
ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
 
 
 
-ว่าง-
นางสาวนารีรัตน์ เพชรพ่วงพันธุ์
นางสาวกมลชนก มณีวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงาน
 

   
นางศศิธา  พงษ์เพ็ง
 
 
คนงาน