องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองคลัง

 
นายศักร์สฤษฏิ์  แสงฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
 นางสาววาสานา วรรธนบูรณ์  
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 
   
-ว่าง-
 นายหิรัญ อยู่คง
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ/
ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
   
 
 นางสาวคณารักษ์ เพิ่มพูล
นางสาวนารีรัตน์ เพชรพ่วงพันธุ์
นางสาวกมลชนก มณีวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ คนงาน
 

   
นางศศิธร  พงษ์เพ็ง
 
 
คนงาน