องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายตฤณภพ  ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  
 
 - ว่าง -
นางสาวนิสารัตน์  กล้าหาญ
นางสาวกมลทิพย์  กล่ำขำมี
นักสันทนาการ ปก./ชก.
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
-ว่าง-
 - ว่าง -
นางสาวเนตรดาว  ศรีศักดา
ครู คศ.2
 ครู คศ.1 ครู คศ.2
 
 
นางสาวสุนิษา  ปรางค์จันทร์
นางสาวชลลดา แดงรักษ์
 
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก