องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

สินค้า OTOP และผลผลิตทางการเกษตร

 
สินค้า OTOP

สินค้า OTOP บ้านมดแดง

กลุ่มอาชีพจักสานบ้านมดแดง
ประธานกลุ่ม คุณปัญญา พลายระหาร
สินค้าสินค้าติดต่อฝ่ายขาย คุณศิริลักษณ์ ทวนทอง เบอร์โทร. 080-6264903


ผลผลิตทางการเกษตรตำบลมดแดง


การทำนาเผือก การทำนาแห้ว

การปลูกข้าว การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่   
การแปรรูปลูกลาน สวนพุทรา


   
สวนมะม่วง