องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ที่ตั้ง

ตำบลมดแดง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศใต้    ประมาณ 7 กิโลเมตร

แผนภาพที่ ๒ แผนที่ตำบลมดแดง


เนื้อที่  ตำบลมดแดง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ12,421 ไร่

ภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ดินมีคุณภาพดี   มีพื้นที่สาธารณประโยชน์
จำนวน
1,000 กว่าไร่ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญคือ บึงวังพลับ

อาณาเขตติดต่อ      ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านกร่าง  อำเภอศรีประจันต์

                                                                        ทิศใต้                      ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมือง

                                                                        ทิศตะวันออก        ติดต่อกับแม่น้ำท่าจีน  อำเภอศรีประจันต์

                                                                        ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลบางงาม  อำเภอศรีประจันต์

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด 7  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง                            ผู้ใหญ่ภาคสกร       นวมทอง                               

หมู่ที่ 2  บ้านมดแดง                           ผู้ใหญ่เสน่ห์            เอกปัชชา

หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ                          ผู้ใหญ่สมศักดิ์        แก้วเจริญ

หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้                       ผู้ใหญ่สุรินทร์        สุดจะหา

หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ                   กำนันธงชัย            พุ่มดารา

หมู่ที่ 6  บ้านศรีจันต์                            ผู้ใหญ่อำนาจ          หรุ่มเรืองวงษ์

หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้                        ผู้ใหญ่เกริกชัย        แตงโต

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรของตำบลมดแดง

 พื้นที่ตำบลมดแดง  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความหนาแน่น 
ของประชากรโดยเฉลี่ย 
273.75  คน / ตารางกิโลเมตร  

ตารางที่  2  แสดงข้อมูลจำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ