องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
  โทร. 0936848781
 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0936848781
     
นายศักร์สฤษฏิ์  แสงฤทธิ์  นายศักร์สฤษฏิ์  แสงฤทธิ์ นายชัยรัตน์  อ่อนทิมวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มดแดง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มดแดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 โทร. 0833852756 โทร. 0833852756 โทร. 0861783772


นายตฤณภพ  ประเสริฐ
นายตฤณภพ  ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.0801125115 โทร.0801125115