องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
  โทร. 0936848781

 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0936848781


นางสาวสุกัญญา  รักน้อย
นางสาววาสนา  วรรณธนบูรณ์ นายประทีป  พลเสน


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้านักปลัด
 โทร. 0812922345
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0802623591
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.  0815717878นายตฤณภพ  ประเสริฐ
นายนาวี  บัวคลี่ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทร.0801125115 โทร.0956491952