องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
  โทร. 0936848781
 
 นางสาวรติกร กสิกิจพาณิชย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0936848781
นายศักร์สฤษฏิ์  แสงฤทธิ์

นายศักร์สฤษฏิ์  แสงฤทธิ์

นายชัยรัตน์  อ่อนทิมวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มดแดง

โทร. 0833852756

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.มดแดง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 0833852756

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0861783772
นายตฤณภพ  ประเสริฐ

นายตฤณภพ  ประเสริฐ


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.0801125115

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโทร.0801125115