องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นายนาวี  บัวคลี่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 


-ว่าง-

นางกาญจนา ศรีดอกไม้
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
 นายเฉลิมศักดิ์  จาดทอง
นายบุญธรรม มาลัย 
 นายธีรพล  มั่นจันทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     

 

 
 
นางสาวปานไพลิน  ทิมปา
 นายพัฒน์รพี  โพธิ์ศรี

 คนงานทั่วไป
 คนงานประจำรถขยะ