องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่  คือ ร้อยละ  80  ของผู้มีงานทำ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง  และค้าขาย  ตามลำดับอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม  โดยพื้นที่นิยมปลูกได้แก่ ข้าว แห้ว  ไม้ผล เช่น มะม่วง ฝรั่ง  ชมพู่ ฯลฯ  พืชไร่ เช่น ข้าวโพด พืชผัก เช่น แตงกวา  คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว  มันเทศ พริก ผักชี ต้นหอม กุ่ยช่าย ฯลฯ
 ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมด้านอุตสาหกรรม  ภายในตำบลมีธุรกิจภาคอุตสาหกรรม  ได้แก่  ฟาร์มไก่  โรงสีข้าว  โรงงานปุ๋ยอินทรีย์