องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
โดยนายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประธานที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลโอกาสพิเศษต่างๆ
เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เรื่องหลักเกณฑ์และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563