องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

โรงเรียนประถมศึกษา           จำนวน    4  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

๑)  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   จำนวนนักเรียน  64 คน

๒)  โรงเรียนวัดเสาธงทอง                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   จำนวนนักเรียน  84 คน

๓)  โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ                                ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   จำนวนนักเรียน  81 คน

๔)  โรงเรียนวัดวังพลับใต้                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  จำนวนนักเรียน  76 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์           ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  จำนวนนักเรียน  38 คน

๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับเหนือ                ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  จำนวนนักเรียน  10 คน

๓)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับใต้     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  จำนวนนักเรียน  35 คน

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน  2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  และหมู่ที่  6

ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ทำการ อบต.มดแดง หมู่ที่ 2


วัด  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่

๑)  วัดเทพสุทธาวาส              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

๒)  วัดเสาธงทอง                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

๓)  วัดวังพลับเหนือ              ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

๔)  วัดวังพลับใต้                   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

๕)  วัดศรีจันต์                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 6


าธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมดแดง  จำนวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตู้ยาม (ที่พักสายตรวจตำบลมดแดง)  จำนวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

แหล่งน้ำธรรมชาติ

บึงธรรมชาติ  จำนวน              1 แห่ง  (บึงวังพลับ)

(คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง)  กว้าง 20 เมตร  ยาว 7,000  เมตร  ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 6

แม่น้ำ      จำนวน      1 สาย  (แม่น้ำท่าจีน)  กว้าง 40 เมตร  ยาว 9,800  เมตร  ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1, 2, 3, และ 6

คลอง      จำนวน 10 สาย คลองชลประทาน       จำนวน   3 สาย

1) คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา  กว้าง 8 เมตร ยาว 5,900 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6

2) คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย สองพี่น้อง กว้าง 15 เมตร กว้าง 2,300 เมตรไหลผ่าน หมู่ที่ 7

3) คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา  กว้าง 8 เมตร ยาว 2,850 เมตรไหลผ่านหมู่ที่ 4 และ 7


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อโยก                   จำนวน 20 แห่ง 

ประปาหมู่บ้าน      จำนวน    12 แห่ง