องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคมการคมนาคมในตำบลมดแดง  ใช้เส้นทางคมนาคมโดยรถยนต์ได้หลายเส้นทาง  การติดต่อกับตำบลอื่น ๆ  อำเภอ จังหวัด ไปมาสะดวก  เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง
- ถนนคอนกรีต    
- ถนนลาดยาง    

  

- สายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย (กรมทางหลวงชนบท)  กว้าง 12 เมตร  ยาว 7,800 เมตร  เส้นทางผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 6
-   สายวังพลับ  (กรมทางหลวงชนบท)  กว้าง 8 เมตร ยาว 3,600  เมตร  เส้นทางผ่านหมู่ที่ 2, 4, 5 และ 7
-   ถนนดิน                            
-   การโทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  5  ตู้

บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (Wi-Fi)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง  7 หมู่บ้าน

จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ  100  ของประชากรทั้งหมดในตำบล

ข้อมูลอื่น ๆ

สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบล     จำนวน  931 คน  (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพในตำบล  จำนวน     8 คน  (งบประมาณ พ.ศ. 2557)

มวลชนจัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน  จำนวน  1  กลุ่ม