องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

                                   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

“เป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรและอาชีพที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน ใส่ใจสุขภาพประชาชน สิ่งแวดล้อมในตำบลสะอาดปราศจากมลพิษ   

ส่งเสริมการกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

 


พันธกิจหลักการพัฒนาตำบลมดแดง

          พันธกิจหลักที่ 1 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

          พันธกิจหลักที่ 2 มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

          พันธกิจหลักที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

          พันธกิจหลักที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพ    และทั่วถึง

          พันธกิจหลักที่ 5 มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
          และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

          พันธกิจหลักที่ 6 มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          พันธกิจหลักที่ 7 มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          พันธกิจหลักที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา

          พันธกิจหลักที่ 9 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน