องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบายของ นายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารสวนตำบลมดแดง
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารสวนตำบลมดแดง
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ท้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรียน ประธานสภาองการบริหาส่วนตำบลมดแดง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
      ตามที่ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
      กระผม นายวินัย โพธิสุทธิ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เป็นผู้ด้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงและการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
กระผม นายวินัย โพธิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงแห่งนี้
โดยจะดำเนินการบริหาการบริหารส่วนตำบลมดแดงให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง โดยมีนโยบายในพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
      ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่สร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๑.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๑.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ตรอก ซอย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
๑๔ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
๑.๕ พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพเพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน
๑.๖ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์
      ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๑ ส่งเสริม และดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่
๒.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี
๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป
      ๓. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน การรวมกลุ่มในรูปแบบกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมซน และธุรกิจขนาดย่อม ให้สามารถติบโต และแข็งแรงต่อไป โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลย์ให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น
      ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
๔.๒ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
๔.๓ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ และทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้
๔.๔ สนับสนุนส่งเสริมพลังเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ให้เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับสังคม
๔.๕ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
๔.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด
๔.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ
๔.๙ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
      ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวตล้อมและการท่องเที่ยว
๕.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษาและชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช่ให้เกิดประโยชน์ตามระบบริไซเคิล ลดภาวะโลกร้อน
๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลมดแดงสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มนให้น่าอยู่
๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น
๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๕ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
      ๖. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและบริการ
๖.๑ สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายการพัฒนาจังหวัดเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประโยชน์สุขของประชาชน
๖.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ยึดมั่นธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม มีนโยบายและกิจกรรมเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในท้องถิ่น
๖.๓ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น
๖.๔ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการงานให้มีมาตรฐานการให้บริการ มีระบบ กลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนการจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่าง 1 ของ อบต. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง 1 พร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน
      นโยบายที่กล่าวมา คือ นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่กระผมจะต้องนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนด กระผม ต้องบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ การที่นโยบายจะประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลมดแดง ข้าราชการ ลูกจ้างในองค์กรและผู้นำในชุมชน โดยจะทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดถือความถูกต้องซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และความสามัคคีเป็นที่ตั้งครับ
      กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ให้เกียรติรับฟังคำแถลงนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงในวันนี้
      กระผมและคณะผู้บริหาร หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการให้การสนับสนุนการบริหารงานของกระผมและคณะผู้บริหาร ตลอดวาระการทำงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงด้วยดีตลอดไป ขอบคุณครับ

วินัย โพธิสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง