องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน (E-Service) สำหรับประชาชน [ 17 ม.ค. 2567 ]9
2 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ต.ค. 2563 ]169
3 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 27 ธ.ค. 2562 ]163
4 คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]160
5 คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 ธ.ค. 2562 ]167
6 คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]161
7 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 24 ก.ย. 2561 ]177
8 คู่มือการแจ้งขุดดิน/ถมดิน [ 24 ก.ย. 2561 ]161
9 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 21 ก.ค. 2560 ]214
10 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 17 ต.ค. 2559 ]178
11 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 17 ต.ค. 2559 ]175
12 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 17 ต.ค. 2559 ]170
13 แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 17 ต.ค. 2559 ]164
14 คู่มือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]163
15 คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]169
16 คู่มือเลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 21 ก.ค. 2558 ]159
17 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 21 ก.ค. 2558 ]182
18 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]162
19 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]173
20 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]169
21 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]171