องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ต.ค. 2563 ]153
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 27 ธ.ค. 2562 ]148
3 คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]147
4 คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 ธ.ค. 2562 ]152
5 คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]148
6 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 24 ก.ย. 2561 ]153
7 คู่มือการแจ้งขุดดิน/ถมดิน [ 24 ก.ย. 2561 ]146
8 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 21 ก.ค. 2560 ]201
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 17 ต.ค. 2559 ]158
10 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 17 ต.ค. 2559 ]157
11 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 17 ต.ค. 2559 ]150
12 แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 17 ต.ค. 2559 ]148
13 คู่มือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน [ 21 ก.ค. 2558 ]151
14 คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]148
15 คู่มือเลิกประกอบพาณิชยกิจ [ 21 ก.ค. 2558 ]146
16 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 21 ก.ค. 2558 ]159
17 ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]149
18 คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 20 ก.ค. 2558 ]155
19 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]154
20 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]150