องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]9
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 31 ส.ค. 2564 ]207
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]179
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]233
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]184
6 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]182
7 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 20 ส.ค. 2560 ]220
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 19 ก.ค. 2560 ]185
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 14 มิ.ย. 2560 ]181
10 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 29 พ.ค. 2560 ]190
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 [ 12 ก.พ. 2560 ]178
12 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 [ 12 ก.พ. 2560 ]177
13 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 6 ม.ค. 2560 ]189
14 ข้อบัญญัติประปา [ 4 ส.ค. 2557 ]192