องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

    รายละเอียดข่าว

  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้แก่

1. คำสั่ง ที่ 208/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจลงนามหนังสือราชการ สั่ง ณ วันที่ 18 กันยายน พงศ. 2558 (หนังสือราชการเกี่ยวกับการรับรองกรรมสิทธิื์ที่ดิน หนังสือรับรองขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง, หนังสือประกาศของสำนักงานที่ดิน (ท.ด.4) ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

2. คำสั่ง ที่ 210/2558 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 (การอนุญาตคำร้องขอรับความช่วยเหลือจาก อบต.มดแดง รวมถึงการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาตใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถบรรทุกขยะ และการขออนุญาตให้โทรศัพท์โทรทางไกลภายในประเทศ)

3. คำสั่ง ที่ 211/2558 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 (การอนุญาตให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พงศ. 2540, การอนุญาตรับรองที่ดิน ของประชาชนในพื้นที่ของตำบลมดแดง)

     เอกสารประกอบ

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 
มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว :