องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

การจัดการความรู้ภายในองค์กร


แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

    รายละเอียดข่าว

แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)    เอกสารประกอบ

แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :