องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 17
  22 เม.ย. 2563    ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 15
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 18
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 15
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 19
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 19
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 20
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 15
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 19
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 18
  1 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 21
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 20
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19
  1 ต.ค. 2561    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 19
  24 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขั้นตอน การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน ตามพ 24
  4 ม.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 20
  27 ม.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 17
  6 ต.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้าองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 19
  6 ม.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 19
  6 ม.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลอค์กรที่ดี 17


หน้าที่ 1 [ 2 ]