องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 132
  21 ก.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 130
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 129
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 126
  17 ต.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 134
  17 ต.ค. 2559    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 134
  17 ต.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 129
  17 ต.ค. 2559    แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 131
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 130
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 126
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเลิกประกอบพาณิชยกิจ 130
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 130
  20 ก.ค. 2558    ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน 128
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 128
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 129
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 132