องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2563    คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 107
  27 ธ.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 105
  27 ธ.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 105
  27 ธ.ค. 2562    คู่มือสำหรับประชาชน การรับขึ้นทะเบียนรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 107
  17 ธ.ค. 2561    คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช 2562 105
  24 ก.ย. 2561    คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 111
  24 ก.ย. 2561    คู่มือการแจ้งขุดดิน/ถมดิน 105
  21 ก.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 148
  17 ต.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 113
  17 ต.ค. 2559    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 111
  17 ต.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 103
  17 ต.ค. 2559    แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 104
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 110
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 103
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเลิกประกอบพาณิชยกิจ 106
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 113
  20 ก.ค. 2558    ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน 109
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 107
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 111
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 108