องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 มี.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" 104
  15 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 140
  4 พ.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 133
  1 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 80
  22 เม.ย. 2563    ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 133
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 141
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 140
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 142
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 135
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 135
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 134
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 142
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 134
  1 ต.ค. 2561    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 143
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 133
  1 ต.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 131
  1 ต.ค. 2561    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 181
  24 ก.ย. 2561    ประกาศ เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขั้นตอน การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน ตามพ 214
  4 ม.ค. 2561    ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 134
  27 ม.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 138


หน้าที่ 1 [ 2 ]