องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" [ 3 มี.ค. 2565 ]153
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 15 พ.ย. 2564 ]185
3 ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 4 พ.ย. 2563 ]181
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]124
5 ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน [ 22 เม.ย. 2563 ]183
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2561 ]188
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2561 ]194
8 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]186
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 1 ต.ค. 2561 ]182
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 1 ต.ค. 2561 ]180
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]184
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 1 ต.ค. 2561 ]194
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2561 ]180
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]192
15 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 1 ต.ค. 2561 ]183
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]174
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]237
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามพระราบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขั้นตอน การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน ตามพ [ 24 ก.ย. 2561 ]283
19 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 4 ม.ค. 2561 ]184
20 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ม.ค. 2560 ]188
21 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้าองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 [ 6 ต.ค. 2559 ]161
22 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 6 ม.ค. 2559 ]163
23 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลอค์กรที่ดี [ 6 ม.ค. 2559 ]226
24 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง [ 1 ต.ค. 2558 ]156